គោលនយោបាយ / Policies

គោលនយោបាយ / Policies

Anti-Discrimination, Bullying and Harassment Policy
Child and Vulnerable People Protection Policy
Code of Conduct Policy
Communications Policy
Complaints and Feedback Handling Policy
Conflict Of Interest Policy
Counter Terrorism Policy
Design, Monitoring and Evaluation (DME) Policy
Development Policy
Ethical Standards Policy
Financial Wrongdoing Prevention and Awareness Policy
Ethical Decision Making Framework for Communications
Fundraising Policy
Hardship Fund for Staff and Families in Financial Distress Policy
Images Policy
Inclusion Policy
Privacy Policy
Procurement Policy
Risk Management Policy
Safeguarding Policy
Volunteer Policy
Whistleblowing Policy
Workplace Health, Safety and Security Policy
ការពារកុមារ និង ជនងាយរងគ្រោះ (Child and Vulnerable People Protection Policy)
ក្រមសីលធ៌ម​ (Code of Conduct Policy)
ការគ្រប់គ្រងបណ្តឹង និងមតិកែលម្អ (Complaints and Feedback Handling Policy)
ការរចនា តាមដាន និងវាយតម្លៃ (Design, Monitoring and Evaluation (DME) Policy)
បរិយាបន្ន (Inclusion Policy)
កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព (Safeguarding Policy)
ការរាយការណ៍ (Whistleblowing Policy)

ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលគោលការណ៍ផ្សេងទៀតជាភាសាខ្មែរ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ – [email protected]
If you want to view other policies in Khmer please email – [email protected]

Scroll to Top