វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូគាំទ្រជាន់ខ្ពស់លើកដំបូង  នៅក្នុងស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូគាំទ្រជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនលើកដំបូង នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដូនឪ នៅក្នុងស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប។ គោលបំណងចំបងនៃការបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺដើម្បីធ្វើការណែនាំគ្រូគាំទ្រជាន់ខ្ពស់ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីទាំងអស់ ឲ្យស្គាល់ពីតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចថ្មីរបស់ពួកគាត់។ read more about វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូគាំទ្រជាន់ខ្ពស់លើកដំបូង  នៅក្នុងស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

Australian teachers visited our schools in Battambang for 2 weeks

2 weeks ago, a group of Australian primary school teachers visited our target schools in Ek Phnom District, Battambang Province. The Australian teachers were working alongside our Cambodian teachers to improve their teaching skills­ and enhance what we do in our Quality Teaching Focus Area. read more about Australian teachers visited our schools in Battambang for 2 weeks

First Senior Mentor Training in Angkor Thom District, Siem Reap Province

Last week, SeeBeyondBorders conducted a Senior Mentor Training at Don Ov Primary School, Angkor Thom District, Siem Reap Province. The purpose of the training was to introduce the newly appointed Senior Mentors to their new role and duties. read more about First Senior Mentor Training in Angkor Thom District, Siem Reap Province

OUR VOICES: Tov Tie, Parent

"I don’t have wealth to give to my children but I can give them an education. I don't want them to have a difficult life like me." read more about OUR VOICES: Tov Tie, Parent

READ: Our latest Annual Report

What a year it's been! Find out what we've achieved. View the highlights in a short video, or download our latest Annual Report. read more about READ: Our latest Annual Report

Aberdeen has a significant presence in Asia and so I am thrilled that staff have chosen to donate to SeeBeyondBorders and the work the charity does to improve teaching quality and facilities in rural Cambodia. Education plays a crucial role in the development of society so SeeBeyondBorders will undoubtedly have an impact not only on the children but the country as a whole.

Anne Richards, Chief Investment Officer, Aberdeen Asset Management

My experience with SeeBeyondBorders has changed my whole perspective. Seeing the positive impact SeeBeyondBorders is making in Cambodia shows it is possible to make things happen.

Caitlin, Projects Team

This trip was an incredible life-changing experience. Even at my most exhausted moments, I was treasuring every minute.

Catriona, Teach the Teacher program

We believe that SeeBeyondBorders [programs] will enhance the quality of education in district level or in nationwide in the future.

Director, District Office of Education, Ek Phnom District

I gained more than I was able to give. But my time in Cambodia supported the universal view that change begins with education.

Jenny, Teach the Teacher program

My trip with See Beyond Borders opened my eyes to Cambodia’s strengths and challenges and a beautifully focussed organisation’s heartfelt efforts to make a lasting difference.

John, Projects Team

Every day was an adventure and it was an absolute privilege to work alongside the Cambodian people.

Mary-Anne, Projects Team

Any volunteers out there looking for a different way to spend some time, check these guys out… you won’t regret it.

Matthew, Projects Team

It was a trip that has changed my perspective on life ... I recommend it to anyone who is happy to have a go and step out of their comfort zone for a few weeks - it was really rewarding.

Rachelle, Teach the Teacher program

The Royal Government ordered all levels of education institutions to enhance the quality of education. We had not had any specific methods to obtain the goal until SeeBeyondBorders came to our district.  SeeBeyondBorders' new programs are the answer.

Sreiyon, Director, District Office of Education, Angkor Thom

I am very lucky to be trained on new methods for teaching maths by those skillful facilitators from Australia. I have learned so much from them.

Sreylin, young Cambodian teacher, Angkor Thom