អំពីកម្មវិធីរបស់យើង

យើងជឿជាក់ថា ការផ្លាស់ប្តូរចាប់ផ្តើមពីការអប់រំ។ យើងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចផ្តល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពល្អដល់កុមារកម្ពុជា។ នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនទាន់រួចផុតពីឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឡើយ វិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធិភាពរបស់យើងបានជួយឲ្យលទ្ធផលនៃសិក្សាមានការរីកចម្រើន និងលើកកម្ពស់កុមារកម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំដែលប្រកបដោយគុណភាព។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន តាមរយៈប្រវត្តិ គុណតម្លៃ ការរៀបចំ និងវិធីសាស្រ្ត។
Scroll to Top